Szukaj

GAMINGSPHERE - regulamin

REGULAMIN

1. Warunki ogólne

● Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.

gamingsphere.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

● Sklep www.gamingsphere.pl prowadzony jest przez firmę:

GAMINGSPHERE

Grabieniec 80

60-700 Turek

NIP: 668-19-49-670 REGON: 384392850

● Zakupy w sklepie internetowym www.gamingsphere.pl oznaczają akceptację

niniejszego regulaminu.

● Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte na stronie www.gamingsphere.pl

znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli. Zostały użyte wyłącznie w celu

identyfikacji firmy.

● Zawartość sklepu internetowego www.gamingsphere.pl (opisy, grafika, loga,

ikony, zdjęcia) stanowi własność firmy GAMINGSPHERE objęta jest ochroną,

wynikającą z przepisów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego.

Zabrania się kopiowania całości witryny lub jej części bez zgody firmy

GAMINGSPHERE.

2. Procedura składania i realizacji zamówień

● Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka

oraz następnie poprzez przycisk "Zamawiam". Możliwy jest zakup zarówno

osób zarejestrowanych jak i bez rejestracji.

● Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie

danych adresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem

telefonu.

● Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia

złożone w dni powszednie, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane

następnego dnia roboczego.

● Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe

(nieistniejący e-mail lub brak telefonu) nie będą rozpatrywane.

● Firma GAMINGSPHERE zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień

wzbudzających wątpliwości.

● Wysyłka zamówienia jest realizowana w okresie 5-20 dni roboczych. W

przypadku odstępstw od wskazanego okresu realizacji, kupujący zostaje

niezwłocznie poinformowany.

● Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.gamingsphere.pl

są podane w złotych polskich (podane są brutto).

● Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód sprzedaży - faktura VAT (w

dniu wysyłki towaru).

● Firma GAMINGSPHERE zastrzega sobie prawo do zmiany ceny wysyłki w

przypadku wysyłki towarów niestandardowych.

● Sklep internetowy www.gamingsphere.pl zastrzega sobie możliwość zmiany

ceny zamówionego produktu (tylko po wcześniejszym poinformowaniu i

zaakceptowaniu przez zamawiającego) w przypadku nie posiadania produktu na

magazynie lub posiadania niepełnej ilości.

3. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

● W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług –

zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez

podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci

wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

●Wszystkie produkty oferowane w sklepie są nowe, wolne od wad oraz zostały wykonane ręcznie.

●Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 (Dz. U. z 2000, nr 22, poz. 271) klient ma prawo zwrotu zakupionego towaru w stanie niezmienionym bez podania przyczyn do 14 dni od daty dostawy przesyłki. Zwrot towaru odbywa się na koszt zwracającego.

●Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy

●Uszkodzenia mechaniczne wynikające z nieprawidłowego użytkowania nie podlegają zwrotowi.

●Wszystkie produkty oferowane w sklepie są nowe, wolne od wad oraz zostały wykonane ręcznie.

● Aby odstąpić od umowy zawartej w sklepie gamingspehere.pl, należy złożyć

Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail:

biurkagamingowe@gmail.com. Kupujący może skorzystać ze wzoru

odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres

GAMINGSPHERE GRABIENIEC 80, 62-700 TUREK

4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i

odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

● Gamingsphere

● Grabieniec 80

● 62-700 Turek

● Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu

od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych

przedmiotów].

● Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .

● Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]

● Adres: [adres kupującego]

● Data: [data odstąpienia od umowy]

● Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

● W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu

odesłania Towaru.

5. Opis procedury reklamacyjnej:

● Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod

adresem biurkagamingowe@gmail.com, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

o imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

o datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

o przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

o wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

● Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed

rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej

uzupełnienie we wskazanym zakresie.

● Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w

prawidłowej postaci.

● Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail

bądź na adres poczty tradycyjnej.

6. Brak odstąpienia od umowy:

● Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach sklepu gamingsphere.pl nie

przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę

za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed

rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez

przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,

wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca

zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

7. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i

dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu

rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem

Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w [miasto].

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,

znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce

„Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

8. DANE OSOBOWE

● Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas

korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

● Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej

realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu

Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje

dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności

zamieszczona w Sklepie.

9. Polityka prywatności

● ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

● Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca wpisany do

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów:

● GAMINGSPHERE Grabieniec 80, 60-700 Turek

NIP: 668-19-49-670 REGON: 384392850

● właściciel sklepu internetowego gamingsphere.pl

10. DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Podane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji

zamówienia.

1. Podstawa przetwarzania:

● Umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

● Obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c

RODO)

● Umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

● Prawnie uzasadniony interes, w celu ustalenia, dochodzenia lub

obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

2. Podanie danych:

Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia

umowy.

3. Skutek niepodania danych, w zależności od celu, w jakim dane są

podawane:

● brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie

● brak możliwości zrealizowania zamówienia przez Sklep

4. Możliwość cofnięcia zgody:

● w każdej chwili

● Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia zgody pozostaje zgodne z

prawem.

11. OKRES PRZETWARZANIA

1. Dane osobowe przetwarzane są tylko w celu realizacji zamówienia na

wyraźne żądanie i przechowywane przez okres, w którym jest ku temu

podstawa prawna, a więc do momentu, w którym:

● przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący do przetwarzania

danych

● ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową

zawartą przez Sklep przez którąkolwiek ze stron

● zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych, jeśli to ona była

jego podstawą

● w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co

nastąpi najpóźniej.

12. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Do przetwarzania danych osobowych stosowane są środki organizacyjne i

techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym szyfrowanie

połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

13. UPRAWNIENIA

1. Klientowi Sklepu przysługuje prawo żądania:

● dostępu do swoich danych osobowych

● ich sprostowania

● usunięcia

● ograniczenia przetwarzania

2. A także prawo:

● wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

● żądania przeniesienia danych do innego administratora

3. Kontakt w celu realizacji praw lub żądań pod adresem e-mail:

biurkagamingowe@gmail.com

14. CIASTECZKA

1. Sklep syberdesk.pl korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

● są zapisywane w pamięci urządzenia (komputera, telefonu, itd.)

● umożliwiają m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu

● nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia

2. Korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki, w każdej chwili można:

● usunąć pliki cookies

● blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

3. Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich

obsługę w przeglądarce, można skorzystać z pliku pomocy przeglądarki.

4. Jeśli wykorzystywanie plików cookies nie zostanie wyłączone w

ustawieniach przeglądarki, oznacza to zgodę na ich wykorzystanie.

15. USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

1. Sklep korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być

przekazywane dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:

● podmiot realizujący dostawę towarów

● dostawca płatności

● hostingodawca

● osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych,

wspierające bieżącą działalność

16. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Pod adresem e-mail: biurkagamingowe@gmail.com

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów